Obec Roztoky
Obec Roztoky

Datová schránka

 Na zá­kla­dě zá­ko­na č. 300/2008 Sb., o elek­tro­nic­kých úko­nech a au­to­ri­zo­va­né kon­ver­zi do­ku­men­tů ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů by­la Ob­ci Roztoky ja­ko or­gá­nu ve­řej­né mo­ci po­vin­ně zří­ze­na da­to­vá schrán­ka. Pro­střed­nic­tvím to­ho­to elek­tro­nic­ké­ho úlo­žiš­tě je mož­né do­ru­čo­vat a pro­vá­dět úko­ny vů­či or­gá­nům ve­řej­né mo­ci. Da­to­vou schrán­ku zři­zu­je a spra­vu­je Mi­nis­ter­stvo vni­t­ra ČR.

Da­to­vá schrán­ka Ob­ce Roztoky by­la ak­ti­vo­vá­na dne v roce 2009. Od to­ho­to roku mo­hou všech­ny fy­zic­ké i práv­nic­ké oso­by či­nit po­dá­ní vů­či ob­ci elek­tro­nic­ky pro­střed­nic­tvím té­to da­to­vé schrán­ky.

Podání vůči obci

Po­dá­ní vů­či ob­ci mů­že uči­nit:

 • jakákoliv fyzická osoba a fyzická osoba-podnikatel, která si dobrovolně u Ministerstva vnitra ČR zřídila datovou schránku,
 • jakákoliv právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku v ČR, které byla datová schránka povinně zřízena a aktivována nejpozději k 1.11.2009,
 • jakýkoliv orgán veřejné moci, kterému byla datová schránka povinně zřízena a aktivována nejpozději k 1.11.2009.


Podmínky používání datové schránky na Obecním úřadu Roztoky

 • Podání prostřednictvím datové schránky je bezplatné.
 • Podání prostřednictvím datové schránky je právně závazné a nezpochybnitelné, tj. žadatel nepotřebuje potvrzovat kopii s vyznačením čísla jednacího jeho žádosti. Podání nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podání prostřednictvím datové schránky je možné pouze tehdy, umožňuje-li to povaha dokumentu !!! (např. chce-li žadatel od obce vyjádření k projektové dokumentaci na nějakou stavbu pro stavební úřad, nelze toto podání učinit prostřednictvím datové schránky, neboť musí žadatel k žádosti přiložit 1x originální paré projektové dokumentace).
 • Obsahuje-li podání učiněné prostřednictvím datové schránky přílohu, musí být tato příloha v následujících formátech:
 • .pdf                      (Portable Document Format)
 • .txt                       (prostý text)
 • .rtf                        (Rich Text Format)
 • .doc                      (MS Word Document)
 • .xls                       (MS Excel Spreadsheet)
 • .ppt                      (MS PowerPoint Presentation)
 • .jpg/jpeg/jfif          (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • .mpeg1/mpeg2    (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • .wav                     (Waveform Audio Format)
 • .mp2/mp3            (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)


[egon]OÚ Roztoky  ne­bu­de při­jí­mat žád­né ji­né ty­py for­má­tů!

V žád­ném pří­pa­dě nelze po­u­ží­vat spus­ti­tel­né (např. .exe, .arj) ne­bo jak­ko­liv kom­pri­mo­va­né sou­bo­ry (např. .zip, .rar) ani ji­né ver­ze for­má­tů běž­ně do­stup­ných kan­ce­lář­ských ba­lí­ků (např. .do­cx, .xl­sx). V ta­ko­vém pří­pa­dě ne­bu­de da­to­vá zprá­va při­ja­ta a ode­sí­la­tel se ne­mů­že do­má­hat žád­ných práv­ních účin­ků to­ho­to po­dá­ní !!!

 

Datová zpráva může obsahovat pouze přílohy, jejichž celková velikost nepřekročí 10 MB, jinak nebude přijata !!!

Podání prostřednictvím datové schránky bude Obci Roztoky doručeno dnem přihlášení pověřeného pracovníka do datové schránky prostřednictvím elektronické spisové služby, nejpozději však 10. den po odeslání podání žadatelem.
Na OÚ Roztokyse provádí autorizovaná konverze dokumentů na žádost, a to na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

Jsme členy

 • Kanalizace a voda Křivoklátsko
 • Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
 • SMSČR
 • SMO
 • Svazek obcí Křivoklátska

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace v obraze
Google play
App Store

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
oblačno 27 °C 12 °C
středa 19. 6. slabý déšť 22/12 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 25/10 °C
pátek 21. 6. polojasno 24/15 °C