Obec Roztoky
Obec Roztoky

Okolí Roztok

Roztoky

Roztoky

Roztoky leží na návrší v meandru řeky Berounky v CHKO Křivoklátsko, v krásné a rozmanité krajině Křivoklátské vrchoviny.

Křivoklátsko bylo vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí dne 24. 11. 1978, avšak již 1. 3. 1977 bylo zahrnuto mezi biosférické rezervace organizace UNESCO, a to pro své vysoké přírodovědné hodnoty, přesahující významem hranice státu. Na území CHKO Křivoklátsko byly doposud pro ochranu nejvýznamnějších hodnot a nejzachovalejších ekosystémů vyhlášeny 4 národní přírodní rezervace a 16 přírodních rezervací.
Celková rozloha oblasti činí 628 km². V porovnání s podobnými krajinami v Evropě je Křivoklátsko zvláštností. Rozkládá se uprostřed Čech a téměř dvě třetiny rozlohy pokrývají listnaté a smíšené lesy.

K území obce patří z velké části zalesněné přilehlé oblasti: jižně od Roztok Dlouhý hřeben, směrem k východu území vymezené silnicemi Leontýn – Červený kříž – Karlov a na jihu les s kopcem Tři skalky. Území obce je tvořeno jedním katastrálním územím a je statisticky členěno na 4 základní sídelní jednotky: Roztoky, Leontýn, Karlov a Placanda.

Roztoky jsou zejména v létě turisticky exponované, v hojném počtu je navštěvují výletníci, turisté, cykloturisté i vodáci. V blízkém i vzdálenějším okolí je mnoho míst, která stojí za to navštívit. Rádi vám přiblížíme zajímavá místa pro váš výlet.

Pro podrobnější informace o výletech do okolí Roztok navštivte rubriku Turistika.

                            Roztoky   Roztoky

Křivoklát

Na jeden z nejnavštěvovanějších hradů České republiky Křivoklát se z Roztok pohodlně dostanete pěšky, za silničním mostem půjdete vpravo po silnici a za železničním viaduktem přejdete opět vpravo můstek přes Rakovnický potok. Cesta po žluté turistické značce vede lesem přes vyhlídku na řeku a krajinu kolem Roztok, vyhlídku Paraplíčko, k nejkrásnější vyhlídce na hrad Křivoklát (u novogotického pomníku). Obě vyhlídky jsou od sebe vzdálené asi 1 km, celková délka cesty je přibližně 2 km. Autem je to z Roztok na parkoviště nad hradem několik minut.

                 Křivoklát  Křivoklát

Kemp Višňová

Pro vodáky je na obou březích Berounky v Roztokách několik kempů. Na pravém břehu mezi silničním a železničním mostem je vodácký kemp Tábořiště mezi mosty, na levém břehu cca 4 km od silničního mostu proti proudu řeky známé kempy Višňová.

Kemp Višňová

Na řece Berounce u roztockého jezu byl Kanoistickým klubem Rakovník vybudovaný umělý kanál pro vodní sporty. 

Umělý kanál pro vodní sporty Roztoky  Umělý kanál pro vodní sporty Roztoky

Areál u jezu

Areál u jezu v Roztokách je místo, kde si můžete odpočinout, udělat piknik, vykoupat se, zacvičit nebo posedět v příjemné hospůdce. Travnaté plochy u Berounky spravuje obec, trávníky s lavičkami jsou udržované a stíní je vzrostlé stromy, přístup do vody je pozvolný. Malý venkovní fitness park, který nechala obec instalovat, je často využívaný. 

Parkování u řeky je bezproblémové, k dispozici je rozsáhlé parkoviště zdarma.

Areál u jezu, Roztoky  Areál u jezu  Areál u jezu

Areál u jezu

Hospoda U Jezzu    

Občerstvit se můžete v příjemné hospůdce U Jezzu, s výhledem na řeku a domácí kuchyní za příznivé ceny. Kousek dál je restaurace Rekreačního střediska Ludmila.

Hospůdka U Jezzu  Rekreační středisko Ludmila

Pokud půjdete k Areálu u jezu pěšky např. z vlakového nádraží, u železničního viaduktu po odbočení vlevo budete míjet Hotel Roztoky, s posezením pod kaštany, a u mostu hospůdku U Mostu. Naproti ní začíná udržovaná cesta podél řeky, která vás dovede kolem kanoistického kanálu k Areálu u jezu. Odbočte vlevo.

V horní části Roztok, v tzv. Chaloupkách, najdete hospůdku U Křížku, s výbornou českou kuchyní a venkovním posezením. Autem se k ní dostanete po odbočení vlevo z hlavní silnice přibližně naproti firmě Permon. Pokud půjdete z vlakového nádraží pěšky, jděte kousek po silnici a za prudkou zatáčkou přejděte na dlouhé schody v kopci. Nahoře se dejte kousek vlevo a pak vpravo. Chaloupky je romantická část Roztok se starobylými chalupami. Je zde dobře vidět kontrast dvou architektonických světů – minulosti s malými, těsně k sobě přiléhajícími domky a velkorysými novostavbami rodinných domů.

Roztoky leží v jednom z nejkrásnějších míst Křivoklátska, obec ze všech stran obklopují zalesněné kopce a hluboká skalnatá údolí řeky Berounky.

 

Přírodní rezervace v okolí Roztok

Přírodní rezervace Stříbrný luh 

V blízkém okolí Roztok se nachází hned několik přírodních rezervací. Zřejmě největší z nich je Přírodní rezervace Stříbrný luh na pravém břehu řeky Berounky, oblast nádherných bukových lesů s významným výskytem bezobratlých živočichů. Hluboko zaříznuté údolí Berounky vytváří zaklesnutý meandr. Rezervace leží na jeho strmém nárazovém břehu jihovýchodně od Roztok a pro strmost terénu je mimo turisticky značené cesty, pouze západní okraj kopíruje červená značka. 

Pohled ze Stříbrného luhu

Přírodní rezervace Na Babě

Přírodní rezervace Na Babě se nachází na levém břehu řeky Berounky. Najdete zde řadu chráněných rostlin, byla vytvořena pro ochranu zakrslé a habrové doubravy, která v oblasti roste. Jedná se o jihozápadně orientované skalní svahy vrchů Sokolí a Baba na levém údolním svahu Berounky. V rezervaci roste chráněná a botanicky nejvýznamnější pleš, doubrava a pásy rostlin ve strži. Vlastní území je těžce dostupné, ale vrchol je dobrý vyhlídkový bod. V západní části je na skalním hřbetu umístěn dřevěný přístřešek a upravená vyhlídka na Roztoky a Berounku. V tomto místě prochází dobře značená turistická cesta.

Rezervace Na Babě v zimě

Přírodní rezervace U Eremita

Přírodní rezervace U Eremita byla vytvořena za účelem ochrany přirozeného výskytu vzácného tisu červeného. Celým územím rezervace prochází naučná stezka, samotná rezervace se rozkládá na strmém zalesněném skalním svahu nad řekou Berounkou západně od obce. Vstup na stezku neminete, u silnice směr Karlova ves a Branov uvidíte na začátku údolí potoka Klučná dřevěný klenutý most přes potok, Klučná se tu vlévá do Berounky. Stezka, vedoucí většinou po úzké skalní římse, postupně seznamuje s 35 známými i vzácnějšími dřevinami, které zde rostou. Naučná stezka je vzhledem ke svému charakteru určena výhradně pro pěší. Za vlhkého počasí nebo sněhu může být pohyb po ní velmi nebezpečný. Některé vysloveně neschůdné úseky jsou přemostěny dřevěnými můstky. Až na počáteční krátký výstup vede stezka prakticky po rovině.

Rezervace u Eremita  Rezervace U Eremita

Přírodní rezervace Nezabudické skály

Dále proti proudu řeky, na levém břehu, se nalézá Přírodní rezervace Nezabudické skály, vytvořená na skalnatých stráních nad Berounkou. Důvodem ochrany jsou skalnaté svahy, velmi bohatá lokalita plazů, populace ještěrky zelené, užovky hladké, u malého potůčku při jihozápadní hranici území se hojně vyskytuje mlok skvrnitý. Z botanického hlediska jsou cenné teplomilné porosty na suťových svazích, jako slivoň trnitá, hloh obecný, brslen evropský. Létá tu i výr velký. Rezervace je přístupná pouze po vyznačených turistických stezkách, které vedou po severní a jižní (jde o silnici) hranici rezervace.

Nezabudické skály

Přírodní rezervace Vysoký Tok

Přírodní rezervace Vysoký Tok se nachází v prostoru vrcholu a jižního až východního úbočí kopce Vysoký Tok (546 m n. m.) zhruba 2 km jižně od obce Branov a cca 1 km severozápadně od obce Karlova Ves, mimo turisticky značené trasy. Důvodem ochrany jsou společenstva vrcholových pleší a suťové porosty.  Jedná se o skalní rozvaliny a lesní porosty typické pro tuto oblast Křivoklátska. Můžeme zde nalézt mrazové sruby a skalní sutě doplněné zajímavou faunou a flórou. Charakteristickým živočichem v dané lokalitě je pavouk stepník černonohý.

Vysoký Tok

Národní přírodní rezervace Velká Pleš

Národní přírodní rezervace Velká Pleš se rozkládá nad pravým břehem řeky Berounky zhruba 2 km západně od obce Branov. Tvoří ji zejména dva výrazné kopce s nezalesněnými vrcholy, Velká Pleš a Malá Pleš, které se svými svahy a skalními výchozy strmě tyčí nad údolím Berounky. Vrchol Velké pleše dosahuje nadmořské výšky téměř 500 m. Rezervace tu byla vyhlášena především z důvodu ochrany přirozeně bezlesých partií vrcholu, tzv. pleší. Rezervací nevede žádná turistická stezka a z důvodu maximální ochrany biotopu je pro turisty nepřístupná. 

Velká Pleš

Národní přírodní rezervace Týřov

Národní přírodní rezervace Týřov slučuje území pravého údolního svahu Berounky východně od obce Skryje, údolí Oupořského potoka po obec Broumy a dolní tok Prostředního potoka (severozápadně od Broum). Nachází se tu pestrý soubor lesních stanovišť, druhově nejbohatší jsou však bezlesá společenstva pleší. Charakteristikou, která utváří výjimečné podmínky a rozličná stanoviště, je především členitost terénu. Nad soutokem Oupořského potoka s Berounkou se tyčí zřícenina hradu Týřova, pocházejícího z poloviny 13. stol. Na hrad vede značená turistická cesta z obce Skryje. Mimo tuto značenou cestu je vstup do území NPR zakázán. Na turistické cestě je udržována návštěvnická infrastruktura (mostky, schodiště, naučné panely a vyhlídková plošina „Královská stolice“) a upravována schůdnost cesty.

Rezervace Týřov

Přírodní rezervace Čertova skála

Přírodní rezervace Čertova skála se nachází na levém břehu řeky Berounky mezi Týřovicemi a Nezabudicemi, 4 km severovýchodně od obce Skryje a asi 7 km jihozápadně od Roztok. K Čertově skále se váže pověst o rybáři, který žil v Kouřimecké rybárně (známé z povídek Oty Pavla) se svou krásnou dcerou. Rybář ji však slíbil čertovi, když do rána postaví most přes řeku Berounku, než zakokrhá kohout. Rybář jej při práci pozoroval z protějšího Čertova Luhu. Když však viděl, že čertova práce rychle pokračuje, dostal strach. Proto běžel pro lucernu a postavil ji doprostřed kurníku, aby kohout zakokrhal dříve. Čert zmizel, ale zbyl tu po něm rozestavěný most, tedy krajinná dominanta skalního masivu nad řekou Berounkou.

Čertova skála

Přírodní rezervace Brdatka 

Přírodní rezervace Brdatka spojuje městys Křivoklát s obcí Zbečno, rozkládá se na strmém zalesněném svahu nad Berounkou. Stezka začíná nad hradem Křivoklát, vede chráněným územím po pohodlné cestě vysoko nad údolím řeky, poté klesá údolím potoka Štíhlice k řece a podél ní vede do Zbečna. Seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry rezervace. Vznikla pro ochranu význačných bohatých a druhově pestrých společenstev suťových a skalnatých svahů nad řekou Berounkou. Vede nejprve po červené a pak po zelené turistické značce. 

Brdatka

 

Chráněná území Křivoklátska v přehledu:

Národní přírodní rezervace: Kohoutov, Týřov, Velká Pleš, Vůznice

Přírodní rezervace: Brdatka, Čertova skála, Červený kříž, Doubensko, Jezírka, Jouglovka, Kabečnice, Lípa, Na Babě, Nezabudické skály,  Prameny Klíčavy, Stará ves, Stříbrný luh, Svatá Alžběta, U Eremita, Vysoký Tok

 

Zajímavá místa v okolí Roztok:

Naučná stezka Paraplíčko

Krátká příjemná procházka lesem v převážně rovném terénu nad Rakovnickým potokem s vyhlídkou na řeku a krajinu kolem Roztok. 

Tři prameny, Kneippovy lázně

Trojice vydatných pramenů necelé 2 km od ústí potoka Klucná nad trampskou osadou Údolí hříchu směrem na Karlovu ves a Branov. Všechny tři prameny jsou pitné a nádržka s plochými oblázky slouží jako Kneippova lázeň. 

Přírodní rezervace U Eremita

Přírodní rezervace populace tisu červeného, stezka vede v příkrém terénu nad Berounkou, u vstupu na stezku byl postaven krásný dřevěný klenutý most přes potok Klucná.

Křivoklátsko, kraj Oty Pavla

Kousek od vesnice Branov se v Luhu pod Branovem nachází u řeky Pamětní síň a přívoz Oty Pavla. Branov je od Roztok vzdálen asi 5 km. V Luhu se můžete nechat převézt pramicí přes Berounku, vesnice naproti Luhu u Branova se jmenuje Nezabudice, na jejím levém okraji je slavná hospůdka U Rozvědčíka. 

Zřícenina hradu Týřov

Hrad Týřov měl v době vzniku, cca v pol. 13. stol., 9 věží a 4 věžice a tím byl v Čechách naprosto výjimečný. Aktivní obranný systém hradu výrazně předběhl svou dobu a dokonce se mu vyhnula i husitská vojska. Najdete ho vysoko nad řekou Berounkou, je to zároveň jedna z nejkrásnějších vyhlídek do krajiny.

Skryjská jezírka

Půvabná přírodní scenérie s vodopádem v údolí Zbirožského potoka.

Rozhledna na Velké Bukové

Rozhledna je postavena z modřínového dřeva okolních lesů, od Roztok je vzdálena asi 4 km. Je z ní mimořádně krásný výhled na panorama Křivoklátska v okolí Roztok.

Po řece Berounce vede Vodácká naučná stezka. 

 

Podrobnosti viz Turistika.

Jsme členy

  • Kanalizace a voda Křivoklátsko
  • Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
  • SMSČR
  • SMO
  • Svazek obcí Křivoklátska

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Zima 2/2009

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace v obraze
Google play
App Store

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 19 °C 16 °C
středa 24. 7. déšť 21/14 °C
čtvrtek 25. 7. oblačno 22/13 °C
pátek 26. 7. zataženo 23/10 °C