Navigace

Obsah

Okolí Roztok

 

Roztoky leží na návrší v meandru řeky Berounky v CHKO Křivoklátsko, v krásné a rozmanité krajině Křivoklátské vrchoviny.

Křivoklátsko bylo vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí dne 24. 11. 1978, avšak již 1. 3. 1977 bylo zahrnuto mezi biosférické rezervace organizace UNESCO, a to pro své vysoké přírodovědné hodnoty, přesahující významem hranice státu. Na území CHKO Křivoklátsko byly doposud pro ochranu nejvýznamnějších hodnot a nejzachovalejších ekosystémů vyhlášeny čtyři národní přírodní rezervace a 16 přírodních rezervací.
Celková rozloha oblasti činí 628 km². V porovnání s podobnými krajinami v Evropě je Křivoklátsko zvláštností. Rozkládá se uprostřed Čech a téměř dvě třetiny rozlohy pokrývají listnaté a smíšené lesy.

 

K území obce patří z velké části zalesněné přilehlé oblasti: jižně od Roztok Dlouhý hřeben, směrem k východu území vymezené silnicemi Leontýn – Červený kříž – Karlov a na jihu les s kopcem Tři skalky. Území obce je tvořeno jedním katastrálním územím a je statisticky členěno na 4 základní sídelní jednotky: Roztoky, Leontýn, Karlov a Placanda.

Architektonické památky viz Historie.

 

Roztoky jsou zejména v létě turisticky exponované, vodáky na Berounce, pěšími turisty i cykloturisty. 

Na jeden z nejnavštěvovanějších hradů České republiky, Křivoklát, se pohodlně dostanete mj. pěšky z roztockého vlakového nádraží. Tato cesta je turisty oblíbená, vede lesem přes vyhlídku na řeku a krajinu kolem Roztok (vyhlídka Paraplíčko) k nejkrásnější vyhlídce na hrad Křivoklát (u novogotického pomníku). Obě vyhlídky jsou od sebe vzdálené 1 km, celková délka cesty je cca 2 km.

Na obou březích Berounky je několik kempů. Na pravém břehu mezi silničním a železničním mostem je vodácký kemp Mezi mosty, na levém břehu 4 km od silničního mostu známý kemp Višňová. 

U jezu byl na řece Berounce Kanoistickým klubem Rakovník vybudovaný umělý vodní kanál pro vodní sporty. 

Areál u jezu spravuje obec, trávníky jsou udržované a stíní je vzrostlé stromy, přístup do vody je pozvolný. Malý venkovní fitness park je hojně využívaný. 

Parkování u řeky je bezproblémové, obec zde nechala vybudovat rozsáhlé bezplatné parkoviště.

Občerstvit se můžete v příjemné hospůdce U Jezzu, s výhledem na řeku a domácí kuchyní za příznivé ceny. Kousek dál je restaurace Ludmila.

Pokud půjdete k Areálu u jezu pěšky z nádraží, u železničního viaduktu po odbočení vlevo budete míjet Hotel Roztoky, s posezením pod kaštany, a u mostu hospůdku U Mostu. Naproti ní začíná udržovaná cesta podél řeky, která vás dovede kolem kanoistického kanálu k Areálu u jezu. Odbočte vlevo. 

V horní části Roztok, v tzv. Chaloupkách, najdete hospůdku U Křížku, s výbornou českou kuchyní a venkovním posezením. Autem se k ní dostanete po odbočení vlevo z hlavní silnice přibližně naproti firmě Permon. Pokud půjdete z vlakového nádraží pěšky, jděte kousek po silnici a za prudkou zatáčkou přejděte na dlouhé schody v kopci. Nahoře se dejte kousek vlevo a pak vpravo. Chaloupky je romantická část Roztok se starobylými chalupami. Je zde dobře vidět kontrast dvou architektonických světů – minulosti s malými, těsně k sobě přiléhajícími domky a velkorysými novostavbami rodinných domů.

 

V blízkém okolí Roztok se nachází řada přírodních rezervací. Zřejmě největší z nich je Stříbrný luh nacházející se na pravém břehu řeky Berounky, oblast nádherných bukových lesů s významným výskytem bezobratlých živočichů. Hluboko zaříznuté údolí Berounky vytváří zaklesnutý meandr. Rezervace leží na jeho strmém nárazovém břehu jihovýchodně od Roztok a pro strmost terénu je mimo turisticky značené cesty, pouze západní okraj kopíruje červená značka. 

 

Další přírodní rezervací je rezervace Na Babě, nacházející se na levém břehu řeky. Zde najdete řadu chráněných rostlin, byla vytvořena pro ochranu zakrslé a habrové doubravy, která v oblasti roste. Jedná se o jihozápadně orientované skalní svahy vrchů Sokolí a Baba na levém údolním svahu Berounky. V rezervaci roste chráněná a botanicky nejvýznamnější pleš, doubrava a pásy rostlin ve strži. Vlastní území je těžce dostupné, ale vrchol je dobrý vyhlídkový bod. V západní části je na skalním hřbetu umístěn dřevěný přístřešek a upravená vyhlídka na Roztoky a Berounku. V tomto místě prochází dobře značená turistická cesta.

 

Rezervace U Eremita byla vytvořena za účelem ochrany přirozeného výskytu vzácného tisu červeného. Celým územím rezervace prochází naučná stezka, samotná rezervace se rozkládá na strmém zalesněném skalním svahu nad řekou Berounkou západně od obce. Vstup na stezku neminete, u silnice směr Karlova ves a Branov uvidíte na začátku údolí potoka Klučná dřevěný klenutý most přes potok, Klučná se tu vlévá do Berounky. Stezka, vedoucí většinou po úzké skalní římse, postupně seznamuje s 35 známými i vzácnějšími dřevinami, které zde rostou. Naučná stezka je vzhledem ke svému charakteru určena výhradně pro pěší. Za vlhkého počasí nebo sněhu může být pohyb po ní velmi nebezpečný. Některé vysloveně neschůdné úseky jsou přemostěny dřevěnými můstky. Až na počáteční krátký výstup vede stezka prakticky po rovině.

 

Dále proti proudu řeky, na levém břehu, se nalézá rezervace Nezabudické skály, vytvořená na skalnatých stráních nad Berounkou. Důvodem ochrany jsou skalnaté svahy, velmi bohatá lokalita plazů, populace ještěrky zelené, užovky hladké, u malého potůčku při jihozápadní hranici území se hojně vyskytuje mlok skvrnitý. Z botanického hlediska jsou cenné teplomilné porosty na suťových svazích, jako slivoň trnitá, hloh obecný, brslen evropský. Létá tu i výr velký. Rezervace je přístupná pouze po vyznačených turistických stezkách, které vedou po severní a jižní (jde o silnici) hranici rezervace.

 

Přírodní rezervace Vysoký Tok se nachází v prostoru vrcholu a jižního až východního úbočí kopce Vysoký Tok (546 m n. m.) zhruba 2 km jižně od obce Branov a cca 1 km severozápadně od obce Karlova Ves, mimo turisticky značené trasy. Důvodem ochrany jsou společenstva vrcholových pleší a suťové porosty.  Jedná se o skalní rozvaliny a lesní porosty typické pro tuto oblast Křivoklátska. Můžeme zde nalézt mrazové sruby a skalní sutě doplněné zajímavou faunou a flórou. Charakteristickým živočichem v dané lokalitě je pavouk stepník černonohý.

 

Národní přírodní rezervace Velká Pleš se rozkládá nad pravým břehem řeky Berounky zhruba 2 km západně od obce Branov. Tvoří ji zejména dva výrazné kopce s nezalesněnými vrcholy, Velká Pleš a Malá Pleš, které se svými svahy a skalními výchozy strmě tyčí nad údolím Berounky. Vrchol Velké pleše dosahuje nadmořské výšky téměř 500 m. Rezervace tu byla vyhlášena především z důvodu ochrany přirozeně bezlesých partií vrcholu, tzv. pleší. Rezervací nevede žádná turistická stezka a z důvodu maximální ochrany biotopu je pro turisty nepřístupná. 

 

Národní přírodní rezervace Týřov slučuje území pravého údolního svahu Berounky východně od obce Skryje, údolí Oupořského potoka po obec Broumy a dolní tok Prostředního potoka (severozápadně od Broum). Nachází se tu pestrý soubor lesních stanovišť, druhově nejbohatší jsou však bezlesá společenstva pleší. Charakteristikou, která utváří výjimečné podmínky a rozličná stanoviště, je především členitost terénu. Nad soutokem Oupořského potoka s Berounkou se tyčí zřícenina hradu Týřova, pocházejícího z poloviny 13. stol. Na hrad vede značená turistická cesta z obce Skryje. Mimo tuto značenou cestu je vstup do území NPR zakázán. Na turistické cestě je udržována návštěvnická infrastruktura (mostky, schodiště, naučné panely a vyhlídková plošina „Královská stolice“) a upravována schůdnost cesty.

 

Přírodní rezervace Čertova skála se nachází na levém břehu řeky Berounky mezi Týřovicemi a Nezabudicemi, 4 km severovýchodně od obce Skryje a asi 7 km jihozápadně od Roztok. K Čertově skále se váže pověst o rybáři, který žil v Kouřimecké rybárně (známé z povídek Oty Pavla) se svou krásnou dcerou. Rybář ji však slíbil čertovi, když do rána postaví most přes řeku Berounku, než zakokrhá kohout. Rybář jej při práci pozoroval z protějšího Čertova Luhu. Když však viděl, že čertova práce rychle pokračuje, dostal strach. Proto běžel pro lucernu a postavil ji doprostřed kurníku, aby kohout zakokrhal dříve. Čert zmizel, ale zbyl tu po něm rozestavěný most, tedy krajinná dominanta skalního masivu nad řekou Berounkou.

 

Chráněná území Křivoklátska v přehledu:

 • Národní přírodní rezervace:
  • Kohoutov
  • Týřov
  • Velká Pleš
  • Vůznice
 • Přírodní rezervace:
  • Brdatka
  • Čertova skála
  • Červený kříž
  • Doubensko
  • Jezírka
  • Jouglovka
  • Kabečnice
  • Lípa
  • Na Babě
  • Nezabudické skály
  • Prameny Klíčavy
  • Stará ves
  • Stříbrný luh
  • Svatá Alžběta
  • U Eremita
  • Vysoký Tok
 • Přírodní památky:
  • Trubínský vrch
  • Valachov
  • Vraní skála
  • Zdická skalka u Kublova

 

 

Obec Roztoky je místem, odkud se pohodlně dostanete na nejkrásnější a nejzajímavější místa Křivoklátska, např.: 

 

Hrad Křivoklát

Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. stol. Od Roztok je vzdálen přibližně 2 km.

 

Naučná stezka Paraplíčko

Krátká příjemná procházka lesem v převážně rovném terénu nad Rakovnickým potokem s vyhlídkou na řeku a krajinu kolem Roztok. 

 

Tři prameny, Kneippovy lázně

Trojice vydatných pramenů asi 1 km od ústí potoka Klučná nad trampskou osadou Údolí hříchu směrem na Karlovu ves a Branov. Všechny tři prameny jsou pitné a nádržka s plochými oblázky slouží jako Kneippova lázeň. 

 

U Eremita

Přírodní rezervace populace tisu červeného, stezka vede v příkrém terénu nad Berounkou, u vstupu na stezku byl postaven krásný dřevěný klenutý most přes potok Klučná.

 

Křivoklátsko, kraj Oty Pavla

Kousek od vesnice Branov se v Luhu pod Branovem nachází u řeky Pamětní síň a přívoz Oty Pavla. Branov je od Roztok vzdálen asi 5 km. V Luhu se můžete nechat převézt pramicí přes Berounku. Vesnice naproti přívozu se jmenuje Nezabudice, nedaleko je slavná hospůdka U Rozvědčíka. 

 

Zřícenina hradu Týřov

Hrad Týřov měl v době vzniku, cca v pol. 13. stol., 9 věží a 4 věžice a tím byl v Čechách naprosto výjimečný. Aktivní obranný systém hradu výrazně předběhl svou dobu a dokonce se mu vyhnula i husitská vojska.

Najdete ho vysoko nad řekou Berounkou, je to zároveň jedna z nejkrásnějších vyhlídek do krajiny.

 

Skryjská jezírka

Půvabná přírodní scenérie s vodopádem v údolí Zbirožského potoka.

 

Rozhledna na Velké Bukové

Rozhledna je postavena z modřínového dřeva okolních lesů, od Roztok je vzdálena 4 km. Je z ní mimořádně krásný výhled na panorama Křivoklátska v okolí Roztok.

 

Po řece Berounce vede Vodácká naučná stezka. 

 

Podrobnosti viz Turistika.


A picture